Általános Szerződési Feltételek (Villányi út)

Budapesti napközis táboraink hatályos Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF)

1. Mint a Jelentkezési Lapon szereplő gyermek szülője/gondviselője (továbbiakban: Szülő) nyilatkozom arra vonatkozóan, hogy Gyermekem a megadott időpontban a Flamenco Teniszcsarnokban rendezett Funside Táborban (továbbiakban: Tábor) az alábbi feltételekkel részt vehet. Tudomásul veszem, hogy Gyermekem az én hozzájárulásommal, kizárólag az itt lefektetett feltételekkel vehet részt a Táborban.

2. A Tábor Szervezői kijelentik, hogy mindent megtesznek a gyermek színvonalas oktatásáért, illetve a sport szabályainak megfelelően lehetőséget biztosítanak a sportolásra. A Tábor Szervezői jelen ÁSZF aláírásával kijelentik, hogy a megnevezett napokon, napi háromszori étkezést biztosítanak a táborban résztvevő gyermek számára. A gyermeket kizárólag a szülő, gondviselő, törvényes képviselő vagy bármilyen, általuk megjelölt harmadik személy részére adják ki. A Tábor Szervezőit csak a vállalt kötelezettségek tekintetében terheli felelősség, minden más esetben az a Szülőt terheli. A gyermek esetleges károkozásaiért a Polgári Törvénykönyv értelmében felelősség a Szülőt terheli.

3. A Népjóléti Minisztérium 12/1991. (V. 18.) rendeletének megfelelően minden táborozó gyermeknek szülői igazolással kell rendelkeznie arról, hogy a táborozásra egészségügyileg alkalmas. A Szülő kijelenti, hogy a gyermek ilyen igazolással rendelkezik, amelyet a Szülő a Tábor Szervezőinek a turnus megkezdése előtt átadni köteles. A Szülő kijelenti, hogy Gyermeke tekintetében nincs tudomása semmilyen egyéb, olyan betegségről, amelyet a Jelentkezési Lapon nem tüntetett fel. Az ott fel nem sorolt betegségekért és az azokból eredő esetleges sérülésekért a Tábor Szervezőit semmilyen felelősség nem terheli. Szülő elfogadja, hogy a táborban való részvételhez a jogszabály által előírt egészségügyi hozzájáruló nyilatkozatra van szükség, amelyen a Szülő igazolja, hogy a Gyermeke a táborozás megkezdésekor fertőző betegségben nem szenved. Az egészségügyi hozzájáruló nyilatkozat hiánya, vagy a kitöltött nyilatkozaton tett valótlan állítás a táborból való kizárást vonhatja maga után, amely esetben visszatérítésre nincs lehetőség. A Szülő jelen ÁSZF aláírásával egyidejűleg igazolja a Tábor Szervezői felé, hogy a magyar jogszabályok értelmében a Magyar Állam felé társadalombiztosítási (TB) fizetési kötelezettségének folyamatosan eleget tesz, így a gyermek esetleges bármilyen sérülése, betegsége esetén, amely a Tábor ideje alatt a Tábor programjainak helyszínén történik, a gyermek egészségügyi ellátásának terhei fedezve vannak, így annak semmilyen költsége sem terhelhető tovább a Tábor szervezőire, oktatóira, személyzetére, üzemeltetőire. A Szülő jelen ÁSZF aláírásával tudomásul veszi és kijelenti, hogy Gyermeke saját felelősségére vesz részt a tenisz- és egyéb sportoktatáson. Az abból eredő sérülésekért a Tábor Szervezőit szintén nem terheli felelősség.

4. Ha a választott turnus bármilyen okból nem kerül megrendezésre, akkor a turnus díját a Tábor hiánytalanul visszatéríti, vagy kérésre másik turnusra jóváírja.

5. Betegség vagy más okból történő visszamondás esetén: a turnus díjának 95%-os visszatérítésére a turnus kezdete előtt két héttel hétfőig jogosult (ez esetben egy 5%-os kezelési költség kerül levonásra a teljes tábordíjból). Ugyaneddig a dátumig a turnus – a szabad helyek függvényében – díjtalanul másik turnusra is cserélhető az adott nyáron belül (ilyen esetben levonásra nem kerül sor). Ezután a turnus kezdete előtti szerdán 17 óráig történő visszamondás esetén a turnus díjának 50%-os visszatérítésére van lehetőség, ezt követően visszatérítésre nincs mód. A lemondást mindig írásban kell megerősíteni (emailben a buda@funside.hu címen); a visszatérítés a megerősítést követően 30 napon belül kerül visszautalásra az eredeti befizetőnek. Amennyiben a gyermek betegség miatt nem tud részt venni a táborban, úgy orvosi igazolás mellett lehetőség van az adott turnust – az adott nyáron belül, a szabad helyek függvényében – pótdíj nélkül másik turnusra cserélni, amennyiben azt az eredetileg befizetett turnust megelőző pénteken délig írásban jelzik (emailben a buda@funside.hu címen) és az emailhez mellékelik az orvosi igazolást (utólag kiállított orvosi igazolást nem tudunk érvényesnek elfogadni).

6. A Tábor díjának befizetésével a táborozó gyermek szülője/gondviselője a táborozó gyermeknek a Funside Egyesület pártoló tagjává való felvételét kéri, vagy érvényes tagság esetén annak meghosszabbítását kéri. A táborban való részvétellel egyidejűleg a táborozó gyermek a Funside Egyesület pártoló tagjává válik. A pártoló tagság 2020. december 31-ig tart.

7. A táborban készült fényképek és videók a tábor tulajdonát képezik. A táborban készült kép- és hanganyagok a tábor engedélye nélkül nyilvánosan nem publikálhatóak, fel nem használhatóak; ez alól kivételt képez a személyes célú, nem nyilvános felhasználás. A szülő előzetesen hozzájárul, hogy a táborban olyan fénykép vagy videó készüljön, amelyen a táborozó is szerepel. A szülő kérheti a tábortól az elkészült képek esetében, a táborozót ábrázoló kép fel nem használást, illetve törlését.

8. A Szülő a jelentkezési lapon a Tábor Szervezőivel osztja meg a táborozáshoz szükséges adatokat; a Tábor Szervezői vállalják, hogy ezeket az adatokat a hatályos jogszabályoknak megfelelően, maximális körültekintéssel kezelik. Szülő kijelenti, hogy a jelentkezési lapon megadott adatok – különös tekintettel az egészségügyi adatokra – megfelelnek a valóságnak. Jelen ÁSZF aláírásával Szülő igazolja, hogy megértette és elfogadja a Funside tábori részvételről szóló adatkezelési tájékoztatóját, amely elérhető a www.funside.hu/adatkezeles oldalon.

Érvényes: 2020. május 1-től visszavonásig.

Visszaugrás a navigációhoz