Általános Szerződési Feltételek

A Funside Balaton tábor hatályos Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF)

1.Mint a Jelentkezési Lapon szereplő gyermek szülője/gondviselője (továbbiakban: Szülő) nyilatkozom arra vonatkozóan, hogy Gyermekem a megadott időpontban a Zalai Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány által üzemeltetett Györöki Ifitáborban, ill. külső helyszíneken, a Funside Egyesület által megrendezett Funside Balaton nyári táborban (továbbiakban: Tábor) az alábbi feltételekkel részt vehet. Tudomásul veszem, hogy Gyermekem az én hozzájárulásommal, kizárólag az itt lefektetett feltételekkel vehet részt a Táborban.

2.A Tábor Szervezői kijelentik, hogy mindent megtesznek a gyermek színvonalas oktatásáért, illetve a sport szabályainak megfelelően lehetőséget biztosítanak a sportolásra. A Tábor Szervezői jelen ÁSZF aláírásával kijelentik, hogy a megnevezett napokon, napi háromszori étkezést, valamint napközben italokat biztosítanak a táborban résztvevő gyermek számára. A Tábor Szervezői kijelentik, hogy a gyermeknek a Tábor elhagyására a Szülő személyes jelenléte, illetve kérelme, engedélye nélkül nincs lehetősége. A gyermeket kizárólag a szülő, gondviselő, törvényes képviselő vagy bármilyen, általuk megjelölt harmadik személy részére adják ki. A Tábor Szervezőit csak a Házirendben vállalt kötelezettségek tekintetében terheli felelősség, minden más esetben az a Szülőt terheli. A gyermek esetleges károkozásaiért a Polgári Törvénykönyv értelmében felelősség a Szülőt terheli.

3.A Szülő kijelenti, hogy Gyermeke tekintetében nincs tudomása semmilyen egyéb, olyan betegségről, amelyet a Jelentkezési Lapon nem tüntetett fel. Az ott fel nem sorolt betegségekért és az azokból eredő esetleges sérülésekért a Tábor Szervezőit semmilyen felelősség nem terheli. A Szülő jelen ÁSZF aláírásával egyidejűleg igazolja a Tábor Szervezői felé, hogy a magyar jogszabályok értelmében a Magyar Állam felé társadalombiztosítási (TB) fizetési kötelezettségének folyamatosan eleget tesz, így a gyermek esetleges bármilyen sérülése, betegsége esetén, amely a Tábor ideje alatt a Tábor programjainak helyszínén történik, a gyermek egészségügyi ellátásának terhei fedezve vannak, így annak semmilyen költsége sem terhelhető tovább a Tábor szervezőire, oktatóira, személyzetére, üzemeltetőire. A Szülő jelen ÁSZF aláírásával tudomásul veszi és kijelenti, hogy Gyermeke saját felelősségére vesz részt a sportfoglalkozásokon és más mozgással járó programokon. Az abból eredő sérülésekért a Tábor Szervezőit szintén nem terheli felelősség. Amennyiben a Gyermek nem magyar állampolgárságú, és ezáltal magyar társadalombiztosítási juttatásokban nem részesül, úgy a Gyermek köteles a Tábor teljes idejére érvényes Európai Uniós társadalombiztosítási kártyával vagy biztosítónál kötött utas- és balesetbiztosítással rendelkezni. Ennek hiányában a Gyermek kizárható a táborozásból. Amennyiben a táborozás során esetlegesen felmerülő bármilyen egészségügyi szolgáltatás következtében – vagy azzal összefüggésben – az egészségügyi szolgáltató vagy más létesítmény felé fizetési kötelezettség keletkezik, úgy az a Szülőt terheli. Amennyiben azt a Tábor az ügyintézés során a szülő helyett megfizeti, úgy a Szülő köteles azt a turnus végéig a Tábor irányába rendezni.

4.Betegség vagy más okból történő visszamondás: amennyiben a táborozó a táborozást megelőzően beteg lesz, vagy más okból nem tud részt venni a turnusban, a Táborszervezők mindent megtesznek, hogy a táborozó helyét várólistáról betöltsék. Abban az esetben, ha a tábor kezdete előtt a táborozó helyét egy másik jelentkező betölti úgy kizárólag a tábori alapdíj 5%-nak megfelelő kezelési költség kerül levonásra, a teljes fennmaradó költség visszatérítésre kerül. Emelt díjas foglalkozás esetében az emelt díjat csak akkor tudják a Táborszervezők visszatéríteni, amennyiben a megüresedett helyet betöltő táborozó ugyan azt az emelt díjas foglakozást választja. Ehhez fontos az, hogy minél előbb felvegyék a kapcsolatot csapatunkkal, hogy intézkedni tudjunk. Betegen elindulni a táborba tilos – ez esetben mindenképpen forduljanak a táborszervezőkhöz, hogy segíthessünk megtalálni a legmegfelelőbb megoldást!

Amennyiben a visszamondott helyet a Táborszervezőknek nem sikerül betölteniük, akkor a helyszín bérlése, az étkezés, ill. más előre felmerülő, lemondás esetén vissza nem nyerhető költségek miatt a turnus díjának visszatérítésére csak az alábbi feltételekkel van mód:

A turnus díjának 95%-os visszatérítésére a turnus kezdete előtt két héttel hétfőig jogosult (ez esetben egy 5%-os kezelési költség kerül levonásra a teljes tábordíjból). Ez után a turnus kezdete előtti szerdáig 80%-os, a turnus kezdete előtti csütörtöktől szombatig való lemondás esetén 50%-os visszatérítésre jogosult a táborozó. A turnus kezdetén való meg nem jelenés esetében pedig nem jár visszatérítés. Amennyiben a táborozó a táborozást bármely okból a turnus megkezdését követően hagyja el, úgy semmilyen visszatérítésre nincs mód.

Emelt díjas foglalkozás cseréje esetén a foglalkozás díjának 100%-os visszatérítésére a turnus kezdete előtt két héttel hétfőig jogosult a táborozó. Ez után a turnus kezdete előtti szerdáig 80%-os, a turnus kezdete előtti csütörtöktől szombatig való lemondás vagy csere esetén 50%-os visszatérítésre jogosult, a turnus kezdetén való emelt díjas foglalkozás lemondása vagy cseréje esetén nem jár visszatérítés. Fontos, hogy a cserét minél előbb jelezzék nekünk, mert ha a tábor kezdete előtt a táborozó helyét egy másik táborozó betölti a teljes emelt díjas foglalkozás árának visszatérítésére van lehetőség. Emelt díjas foglalkozásnak minősül minden olyan foglalkozás, aminek az ára az alapdíjtól eltérő.

Csoportos buszos utazás lemondása esetén 100%-os visszatérítésére a turnus kezdete előtt két héttel hétfőig jogosult a táborozó. Ez után a turnus kezdete előtti szerdáig 80%-os, a turnus kezdete előtti csütörtöktől szombatig való lemondás vagy csere esetén 50%-os visszatérítésre jogosult, a turnus kezdetén való meg nem jelenés esetén nem jár visszatérítés.

Amennyiben a Táborozó a Tábor során betegszik meg és ezért el kell hagynia a Tábort vagy a Tábor helyszínen elkülönítve kell töltse a tábori napok egy részét, azért a Tábor Szervezői nem tartoznak felelősséggel és a betegség nem adhat alapot a tábordíj rendkívüli visszatérítésére.

Amennyiben a Táborozónál a hatóságok karantént rendelnek el és emiatt a megkezdett táborozást nem tudja folytatni úgy az nem adhat jogalapot a tábordíj rendkívüli visszatérítésére.

A mindenkori járványhelyzet és/vagy a jogszabályi változások nyomán a megelőző intézkedések még módosulhatnak, ezek nem adnak jogalapot a rendkívüli visszamondásra vagy elállásra.

A lemondást mindig írásban kell megerősíteni; a visszatérítés a megerősítést követően 30 napon belül kerül visszautalásra az eredeti befizetőnek.

5.Tábor elmaradásának lehetséges okai és azok következményei:

5.a Ha a Táborszervezők az adott turnust saját hatáskörbe tartozó ok miatt – nem tartoznak ide a vis maiornak minősülő esetek – nem tudják megrendezni, akkor a turnus díját a Tábor hiánytalanul visszatéríti, vagy kérésre másik turnusra jóváírja.

5.b Amennyiben 2022. június 1. előtt olyan jogszabályi korlátozások lépnek életbe, amelyek minden kétséget kizáróan kimondják, hogy nem tartható ottalvós tábor Magyarországon, akkor a befizetett összeget a Tábor hiánytalanul visszatéríti, vagy kérésre a befizetett összeggel megegyező értékű vócsert (utalványt) állít ki, amely 2023-ban felhasználható. A vócser a kiállítást követően készpénzre nem váltható.

5.c Amennyiben 2022. június 1. és a Tábor kezdete közötti időszakban olyan jogszabályi korlátozások lépnek életbe, amelyek minden kétséget kizáróan kimondják, hogy nem tartható ottalvós tábor Magyarországon, akkor a fenntartott jelentkezések után a befizettet összeggel megegyező értékű vócsert állít ki a táborszervező, amely 2023-ban felhasználható. A vócser készpénzre nem váltható.

6. Oltással kapcsolatos szabályok, ill. a feltételek megváltozása

A Táborszervezők minden résztvevőt saját, ill. a többi táborozó gyermek és felnőtt egészsége érdekében a koronavírus elleni oltások felvételére biztatják, de egyúttal kijelentik azt, hogy saját hatáskörben – ilyen irányú jogszabályi rendelkezés hiányában – a 2022-es tábori szezonban nem fogják a 18 év alatti táborozók esetében a Táborban való részvételt kötelező jelleggel a koronavírus elleni oltás vagy oltási igazolvány meglétéhez kötni. 

A Táborszervezők kijelentik, hogy a Táborozásban résztvevő, a Funside Egyesület alkalmazásában álló 18 év feletti személyek (szervezők, tanárok és oktatók, más munkavállalók, valamint ifik és önkéntes segítők) a hatályos jogszabályoknak megfelelően a Tábor kezdetekor minden esetben rendelkeznek a felnőttek számára előírt, a Táborozásban való részvételhez kötelező oltási igazolvánnyal, és annak meglétét a Táborszervezők ellenőrzik is.

A 2022-es tábori jelentkezéskor hatályos jogszabályi környezet a Táborban résztvevő 18 év alatti személyek esetében nem köti koronavírus elleni oltás vagy oltási igazolvány meglétéhez a Táborban való részvételt, de amennyiben ez a Tábor kezdetéig megváltozik, azt a Táborszervezők a részvételi feltételek jelentős mértékű megváltozásának tekintik, ezért erre az esetre a következő rendkívüli szabályokat vezetik be.

Amennyiben a 2022-es táborszezonra olyan jogszabályi korlátozások lépnek életbe, amelyek minden kétséget kizáróan kimondják, hogy Magyarországon – akár egyes életkori határokon belül – csak olyan gyermek vehet részt nyári táborban, akik a jogszabály által megadott módon igazolni tudják, hogy meghatározott számú koronavírus elleni oltással rendelkeznek, úgy a jogszabály hatályba lépésével egyidőben, automatikusan a következő rendkívüli szabályok lépnek életbe. A jogszabályban megjelölt életkorú gyermekek esetében a gyermekek szülei vagy törvényes képviselői a jogszabály megjelenését követő naptól számított 5 munkanapon belül kötelesek a Táborszervezők felé igazolni a Táborozó oltási státuszát, majd ezt követően:

 – a jogszabályi követelményeknek ekkorra már megfelelő gyermekek esetében semmilyen további teendő nincsen;

 – azok, akik a nyilatkozattételkor nem felelnek meg a jogszabályi követelmények, de nyilatkoznak róla, hogy a feltételeknek való megfeleléshez szükséges számú oltást a turnus kezdete előtt két héttel hétfőig pótolják, annak tábori foglalását a Táborszervezők fenntartják, de a nyilatkozattételt követően a tábori foglalás visszamondására már csak az – ÁSZF 4. szakasza szerinti – általános visszamondási feltételek szerint élhetnek;

 – azok, akik a nyilatkozattételkor nem felelnek meg a jogszabályi követelmények és nyilatkoznak róla, hogy nem is terveznek megfelelni a tábor kezdetéig, a tábori foglalásuk automatikusan törlésre kerül, és az időben történő, általános visszamondással azonos mértékű (azaz a turnusok díjának egy 5%-os kezelési költséggel csökkentett teljes tábori díjának) visszatérítésére jogosultak, amelynek feldolgozására és visszatérítésére a nyilatkozat beérkezésétől számított 15 munkanapon belül kerül sor;

 – a Táborszervezőknek lehetőségük van azoknak a foglalását, akik a megadott határidőn belül nem tesznek nyilatkozatot, törölni: ez esetben az érintettek az időben történő, általános visszamondással azonos mértékű (azaz a turnusok díjának egy 5%-os kezelési költséggel csökkentett teljes tábori díj) visszatérítésére jogosultak, amelynek feldolgozására és visszatérítésére a nyilatkozat beérkezésétől számított 15 munkanapon belül kerül sor;

 – azok esetében, akik a fenti nyilatkozattétel során a jogszabályoknak való megfelelésről nyilatkoznak, de a táborba való megérkezéskor nem tudják igazolni a jogszabályi követelményeknek való megfelelést, a Táborszeverzők kötelesek a Táborba való belépést megtagadni: ez esetben semmilyen visszatérítésre nincsen mód.

7.A Táborban készült fényképek és videók a tábor tulajdonát képezik. A táborban készült kép- és hanganyagok a tábor engedélye nélkül nyilvánosan nem publikálhatóak, fel nem használhatóak; ez alól kivételt képez a személyes célú, nem nyilvános felhasználás. A szülő előzetesen hozzájárul, hogy a táborban olyan fénykép vagy videó készüljön, amelyen a táborozó is szerepel. A szülő kérheti a tábortól az elkészült képek esetében, a táborozót ábrázoló kép fel nem használást, illetve törlését.

8.A Tábor területén büfé működik, amelyet a Tábornak helyszínt adó Györöki Ifitábort üzemeltető Zalai Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány – vagy annak alvállalkozója – üzemeltet. A büfét minden résztvevő saját felelősségre használhatja.

9.A táborozás során táborozóink nem tarthatnak maguknál gyógyszert – kiváltképpen vényre kapható gyógyszereket – valamint a táborszervezők tudta nélkül nem adagolhatnak maguknak semmilyen gyógyszert és nem adhatnak más táborozónak sem, éppen ezért a táborba a táborszervezők tudta nélkül gyógyszert behozni szigorúan tilos (aki ezt nem tartja be, az maga – ill. a törvényes képviselői – felelnek a behozott gyógyszerekért és az ebből eredő bármilyen következményekért).

10.A Tábor díjának befizetésével a táborozó gyermek szülője/gondviselője a táborozó gyermeknek a Funside Egyesület pártoló tagjává való felvételét kéri, vagy érvényes tagság esetén annak meghosszabbítását kéri. A táborban való részvétellel egyidejűleg a táborozó gyermek a Funside Egyesület pártoló tagjává válik. A pártoló tagság 2022. december 31-ig tart.

11.Az ÁSZF részét képezi a szülő által elektronikusan vagy papíron kitöltött jelentkezési lap, az ott feltüntetett adatok valóságtartalmáért a Szülő tartozik felelősséggel.

12.Az ÁSZF részét képezi a Tábor Házirendje. A Szülő aláírásával igazolja, hogy Tábor házirendjét gyermekével közösen elolvasta és tudomásul vette. A Házirend megtalálható a tábor helyszínén, a tábor honlapján (itt), illetve kérésre a Tábor Szervezői azt a Szülő rendelkezésére bocsátják.

Érvényes: 2022. február 1-től visszavonásig.

Visszaugrás a navigációhoz