Általános Szerződési Feltételek

A Funside Balaton tábor hatályos Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF)

1. Mint a Jelentkezési Lapon szereplő gyermek szülője/gondviselője (továbbiakban: Szülő) nyilatkozom arra vonatkozóan, hogy Gyermekem a megadott időpontban a Zalai Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány által üzemeltetett Györöki Ifitáborban, ill. külső helyszíneken, a Funside Egyesület által megrendezett Funside Balaton nyári táborban (továbbiakban: Tábor) az alábbi feltételekkel részt vehet. Tudomásul veszem, hogy Gyermekem az én hozzájárulásommal, kizárólag az itt lefektetett feltételekkel vehet részt a Táborban.

2. A Tábor Szervezői kijelentik, hogy mindent megtesznek a gyermek színvonalas oktatásáért, illetve a sport szabályainak megfelelően lehetőséget biztosítanak a sportolásra. A Tábor Szervezői jelen ÁSZF aláírásával kijelentik, hogy a megnevezett napokon, napi háromszori étkezést, valamint napközben italokat biztosítanak a táborban résztvevő gyermek számára. A Tábor Szervezői kijelentik, hogy a gyermeknek a Tábor elhagyására a Szülő személyes jelenléte, illetve kérelme, engedélye nélkül nincs lehetősége. A gyermeket kizárólag a szülő, gondviselő, törvényes képviselő vagy bármilyen, általuk megjelölt harmadik személy részére adják ki. A Tábor Szervezőit csak a Házirendben vállalt kötelezettségek tekintetében terheli felelősség, minden más esetben az a Szülőt terheli. A gyermek esetleges károkozásaiért a Polgári Törvénykönyv értelmében felelősség a Szülőt terheli.

3. A Szülő kijelenti, hogy Gyermeke tekintetében nincs tudomása semmilyen egyéb, olyan betegségről, amelyet a Jelentkezési Lapon nem tüntetett fel. Az ott fel nem sorolt betegségekért és az azokból eredő esetleges sérülésekért a Tábor Szervezőit semmilyen felelősség nem terheli. A Szülő jelen ÁSZF aláírásával egyidejűleg igazolja a Tábor Szervezői felé, hogy a magyar jogszabályok értelmében a Magyar Állam felé társadalombiztosítási (TB) fizetési kötelezettségének folyamatosan eleget tesz, így a gyermek esetleges bármilyen sérülése, betegsége esetén, amely a Tábor ideje alatt a Tábor programjainak helyszínén történik, a gyermek egészségügyi ellátásának terhei fedezve vannak, így annak semmilyen költsége sem terhelhető tovább a Tábor szervezőire, oktatóira, személyzetére, üzemeltetőire. A Szülő jelen ÁSZF aláírásával tudomásul veszi és kijelenti, hogy Gyermeke saját felelősségére vesz részt a sportfoglalkozásokon és más mozgással járó programokon. Az abból eredő sérülésekért a Tábor Szervezőit szintén nem terheli felelősség. Amennyiben a Gyermek nem magyar állampolgárságú, és ezáltal magyar társadalombiztosítási juttatásokban nem részesül, úgy a Gyermek köteles a Tábor teljes idejére érvényes Európai Uniós társadalombiztosítási kártyával vagy biztosítónál kötött utas- és balesetbiztosítással rendelkezni. Ennek hiányában a Gyermek kizárható a táborozásból. Amennyiben a táborozás során esetlegesen felmerülő bármilyen egészségügyi szolgáltatás következtében – vagy azzal összefüggésben – az egészségügyi szolgáltató vagy más létesítmény felé fizetési kötelezettség keletkezik, úgy az a Szülőt terheli. Amennyiben azt a Tábor az ügyintézés során a szülő helyett megfizeti, úgy a Szülő köteles azt a turnus végéig a Tábor irányába rendezni.

4. Betegség vagy más okból történő visszamondás: amennyiben a táborozó a táborozást megelőzően beteg lesz, vagy más okból nem tud részt venni a turnusban, a Táborszervezők mindent megtesznek, hogy a táborozó helyét várólistáról betöltsék. Abban az esetben, ha a tábor kezdete előtt a táborozó helyét egy másik jelentkező betölti úgy kizárólag a tábori alapdíj 5%-nak megfelelő kezelési költség kerül levonásra, a teljes fennmaradó költség visszatérítésre kerül. Emelt díjas foglalkozás esetében az emelt díjat csak akkor tudják a Táborszervezők visszatéríteni, amennyiben a megüresedett helyet betöltő táborozó ugyan azt az emelt díjas foglakozást választja. Ehhez fontos az, hogy minél előbb felvegyék a kapcsolatot csapatunkkal, hogy intézkedni tudjunk. Betegen elindulni a táborba nem érdemes – ez esetben mindenképpen forduljanak a táborszervezőkhöz, hogy segíthessünk megtalálni a legmegfelelőbb megoldást!

Amennyiben a visszamondott helyet a Táborszervezőknek nem sikerül betölteniük, akkor a helyszín bérlése, az étkezés, ill. más előre felmerülő, lemondás esetén vissza nem nyerhető költségek miatt a turnus díjának visszatérítésére csak az alábbi feltételekkel van mód:
 – A turnus díjának 95%-os visszatérítésére a turnus kezdete előtt két héttel hétfőig jogosult (ez esetben egy 5%-os kezelési költség kerül levonásra a teljes tábordíjból). Ez után a turnus kezdete előtti szerdáig 80%-os, a turnus kezdete előtti csütörtöktől szombatig való lemondás esetén 50%-os visszatérítésre jogosult a táborozó. A turnus kezdetén való meg nem jelenés esetében pedig nem jár visszatérítés. Amennyiben a táborozó a táborozást bármely okból a turnus megkezdését követően hagyja el, úgy semmilyen visszatérítésre nincs mód.
 – Emelt díjas foglalkozás cseréje esetén a foglalkozás díjának 100%-os visszatérítésére a turnus kezdete előtt két héttel hétfőig jogosult a táborozó. Ez után a turnus kezdete előtti szerdáig 80%-os, a turnus kezdete előtti csütörtöktől szombatig való lemondás vagy csere esetén 50%-os visszatérítésre jogosult, a turnus kezdetén való emelt díjas foglalkozás lemondása vagy cseréje esetén nem jár visszatérítés. Fontos, hogy a cserét minél előbb jelezzék nekünk, mert ha a tábor kezdete előtt a táborozó helyét egy másik táborozó betölti a teljes emelt díjas foglalkozás árának visszatérítésére van lehetőség. Emelt díjas foglalkozásnak minősül minden olyan foglalkozás, aminek az ára az alapdíjtól eltérő.

A lemondást mindig írásban kell megerősíteni; a visszatérítés a megerősítést követően 30 napon belül kerül visszautalásra az eredeti befizetőnek.

5. Ha a Táborszervezők az adott turnust saját hatáskörbe tartozó ok miatt – nem tartoznak ide a vis maiornak minősülő esetek – nem tudják megrendezni, akkor a turnus díját a Tábor hiánytalanul visszatéríti, vagy kérésre másik turnusra jóváírja.

6. A Táborban készült fényképek és videók a tábor tulajdonát képezik. A táborban készült kép- és hanganyagok a tábor engedélye nélkül nyilvánosan nem publikálhatóak, fel nem használhatóak; ez alól kivételt képez a személyes célú, nem nyilvános felhasználás. A szülő előzetesen hozzájárul, hogy a táborban olyan fénykép vagy videó készüljön, amelyen a táborozó is szerepel. A szülő kérheti a tábortól az elkészült képek esetében, a táborozót ábrázoló kép fel nem használást, illetve törlését.

7. A Tábor területén büfé működik, amelyet a Tábornak helyszínt adó Györöki Ifitábort üzemeltető Zalai Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány – vagy annak alvállalkozója – üzemeltet. A büfét minden résztvevő saját felelősségre használhatja.

8. A táborozás során táborozóink nem tarthatnak maguknál gyógyszert – kiváltképpen vényre kapható gyógyszereket – valamint a táborszervezők tudta nélkül nem adagolhatnak maguknak semmilyen gyógyszert és nem adhatnak más táborozónak sem, éppen ezért a táborba a táborszervezők tudta nélkül gyógyszert behozni szigorúan tilos (aki ezt nem tartja be, az maga – ill. a törvényes képviselői – felelnek a behozott gyógyszerekért és az ebből eredő bármilyen következményekért).

9. A Tábor díjának befizetésével a táborozó gyermek szülője/gondviselője a táborozó gyermeknek a Funside Egyesület pártoló tagjává való felvételét kéri, vagy érvényes tagság esetén annak meghosszabbítását kéri. A táborban való részvétellel egyidejűleg a táborozó gyermek a Funside Egyesület pártoló tagjává válik. A pártoló tagság 2020. december 31-ig tart.

10. Az ÁSZF részét képezi a szülő által elektronikusan vagy papíron kitöltött jelentkezési lap, az ott feltüntetett adatok valóságtartalmáért a Szülő tartozik felelősséggel.

11. Az ÁSZF részét képezi a Tábor Házirendje. A Szülő aláírásával igazolja, hogy Tábor házirendjét gyermekével közösen elolvasta és tudomásul vette. A Házirend megtalálható a tábor helyszínén, a tábor honlapján (itt), illetve kérésre a Tábor Szervezői azt a Szülő rendelkezésére bocsátják.

Érvényes: 2020. január 1-től visszavonásig.

 

Visszaugrás a navigációhoz