term ID:
term ID HU:
$parentcategory_ID:0
$parentcategory_ID:

current_CAT_ID:16
current_CAT_ID_HU:16

child cat ID:
post ID:4588
prefixedcategory_
BAL
OptionID: 42883

Általános Szerződési Feltételek

A Funside Balaton tábor hatályos Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF)

1. Mint a Jelentkezési Lapon szereplő gyermek szülője vagy gondviselője (továbbiakban: Szülő) nyilatkozom arra vonatkozóan, hogy Gyermekem a megadott időpontban a Zalai Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány által üzemeltetett Györöki Ifitáborban, ill. külső helyszíneken, a Funside Egyesület által megrendezett Funside Balaton nyári táborban (továbbiakban: Tábor) az alábbi feltételekkel részt vehet. Tudomásul veszem, hogy Gyermekem az én hozzájárulásommal, kizárólag az itt lefektetett feltételekkel vehet részt a Táborban.

2. A Tábor Szervezői kijelentik, hogy mindent megtesznek a gyermek színvonalas oktatásáért, illetve a sport szabályainak megfelelően lehetőséget biztosítanak a sportolásra. A Tábor Szervezői jelen ÁSZF aláírásával kijelentik, hogy a megnevezett napokon, napi háromszori étkezést, valamint napközben italokat biztosítanak a táborban résztvevő gyermek számára. A Tábor Szervezői kijelentik, hogy a gyermeknek a Tábor elhagyására a Szülő személyes jelenléte, illetve kérelme, engedélye nélkül nincs lehetősége. A gyermeket kizárólag a szülő, gondviselő, törvényes képviselő vagy bármilyen, általuk megjelölt harmadik személy részére adják ki. A Tábor Szervezőit csak a Házirendben vállalt kötelezettségek tekintetében terheli felelősség, minden más esetben az a Szülőt terheli. A gyermek esetleges károkozásaiért a Polgári Törvénykönyv értelmében felelősség a Szülőt terheli.

3. Szülő elfogadja, hogy a Népjóléti Minisztérium 12/1991. (V. 18.) rendeletének megfelelően minden táborozó gyermeknek a táborozás kezdetekor 4 napnál nem régebbi szülői igazolással kell rendelkeznie arról, hogy a táborozás megkezdésekor fertőző betegségben nem szenved, és ezáltal a táborozásra egészségügyileg alkalmas. A Tábor Szervezői biztosítják Szülő számára a fent leírt nyilatkozatot, amelyet Szülő a turnus megkezdése előtt a Szervezőknek kitöltve és aláírással ellátva átadni köteles. Az egészségügyi hozzájáruló nyilatkozat hiánya vagy a kitöltött nyilatkozaton tett valótlan állítás a táborból való kizárást vonhatja maga után, amely esetben visszatérítésre nincs lehetőség. A Tábor Szervezői fenntartják a jogot, hogy a nyilatkozaton szereplő információktól függetlenül, amennyiben a turnus kezdetekor vagy a turnus ideje folyamán bármikor a Gyermeken – beleértve, de nem kizárólag a nyilatkozaton is szereplő – fertőző betegségekre utaló tüneteket észlelnek, úgy a Nemzeti Népegészségügyi Központ táboroztatásra vonatkozó irányelveivel összhangban, a közösség és az egyén védelme érdekében a táborozó Gyermeket kizárják a táborozásból, és a Szülőnek átadják. Ilyen esetekben a Tábor Szervezői részéről a helyszínen a mindenkori Táborvezető járhat el. Ugyanez vonatkozik olyan esetekre is, amikor sérülés vagy más olyan egészségügyi állapot áll fenn, hogy a táborozás folytatása veszélyezteti a Gyermek egészségét. Amennyiben a Gyermek egészségügyi okból szakítja meg a táborozást, de az állapota a turnus ideje alatt javul, abban az esetben a Gyermek a táborozást újra megkezdheti, ha a Szülő orvosi igazolással igazolja a Táborvezető felé, hogy a gyermek fertőző betegségben már nem szenved, a táborozásra egészségügyileg alkalmas. Amennyiben a Gyermek egészségügyi okból idő előtt, véglegesen befejezi a táborozást az adott turnusban, úgy visszatérítés tekintetében a mindenkori visszatérítési szabályok az irányadóak.

A Szülő kijelenti, hogy Gyermeke tekintetében nincs tudomása semmilyen egyéb, olyan betegségről, allergiáról vagy ételérzékenységről, ill. sajátos nevelési igényről, amelyet a Jelentkezési lapon vagy az egészségügyi nyilatkozaton nem tüntetett fel; az ott fel nem sorolt betegségekért és az azokból eredő esetleges következményekért a Tábor Szervezőit semmilyen felelősség nem terheli. Azzal, hogy Szülő gyermekét közösségbe engedi, elfogadja annak a lehetőségét, hogy a legnagyobb körültekintés mellett sem zárható ki teljes bizonyossággal egy fertőzés vagy sérülés esélye; amennyiben a Táborozó a Tábor során betegszik meg és ezért el kell hagynia a Tábort vagy a Tábor helyszínen elkülönítve kell töltse a nap vagy a turnus egy részét, azért a Tábor Szervezői nem tartoznak felelősséggel és a betegség nem adhat alapot a tábordíj rendkívüli visszatérítésére. A Szülő jelen ÁSZF aláírásával tudomásul veszi és kijelenti, hogy Gyermeke saját felelősségére vesz részt a sportokprogramokon; az abból eredő sérülésekért a Tábor Szervezőit szintén nem terheli felelősség.

Szülő jelen ÁSZF aláírásával egyidejűleg igazolja a Tábor Szervezői felé, hogy a magyar jogszabályok értelmében a Magyar Állam felé társadalombiztosítási (TB) fizetési kötelezettségének eleget tesz, így a gyermek esetleges bármilyen sérülése, betegsége esetén, amely a Tábor ideje alatt a Tábor programjainak helyszínén történik, a gyermek egészségügyi ellátásának terhei fedezve vannak, így annak semmilyen költsége sem terhelhető tovább a Tábor szervezőire, oktatóira, személyzetére, üzemeltetőire; amennyiben a gyermek nem rendelkezik érvényes magyar TB jogviszonnyal, úgy köteles rendelkeznie érvényes Európai egészségbiztosítási kártyával vagy a táborozás idejére érvényes egészségbiztosítással, amelynek térítési köre kiterjed a táborozás során esetlegesen választott sportfoglalkozásokra is. Ennek hiányában a Gyermek kizárható a táborozásból. Amennyiben a táborozás során esetlegesen felmerülő bármilyen egészségügyi szolgáltatás következtében – vagy azzal összefüggésben – az egészségügyi szolgáltató vagy más létesítmény felé fizetési kötelezettség keletkezik, úgy az a Szülőt terheli. Amennyiben azt a Tábor az ügyintézés során a szülő helyett megfizeti, úgy a Szülő köteles azt a turnus végéig a Tábor irányába rendezni.

4. Betegség vagy más okból történő visszamondás: amennyiben a táborozó a táborozást megelőzően beteg lesz, vagy más okból nem tud részt venni a turnusban, a Táborszervezők minden elvárhatót megtesznek, hogy a táborozó helyét várólistáról betöltsék. Abban az esetben, ha a tábor kezdete előtt a táborozó helyét egy másik jelentkező betölti, úgy kizárólag a tábori alapdíj 5%-nak megfelelő kezelési költség kerül levonásra, a teljes fennmaradó költség visszatérítésre kerül. Emelt díjas foglalkozás esetében az emelt díjat csak akkor tudják a Táborszervezők visszatéríteni, amennyiben a megüresedett helyet betöltő táborozó ugyanazt az emelt díjas foglakozást választja. Ehhez fontos az, hogy minél előbb felvegyék a kapcsolatot csapatunkkal, hogy intézkedni tudjunk. Betegen elindulni a táborba tilos – ez esetben mindenképpen forduljanak a táborszervezőkhöz, hogy segíthessünk megtalálni a legmegfelelőbb megoldást!

Amennyiben a visszamondott helyet a Táborszervezőknek nem sikerül betölteniük, akkor a helyszín bérlése, az étkezés, ill. más előre felmerülő, lemondás esetén vissza nem nyerhető költségek miatt a turnus díjának visszatérítésére csak az alábbi feltételekkel van mód:

A turnus díjának 95%-os visszatérítésére a turnus kezdete előtt két héttel hétfőig jogosult (ez esetben egy 5%-os kezelési költség kerül levonásra a teljes tábordíjból). Ez után a turnus kezdete előtti szerdáig 80%-os, a turnus kezdete előtti csütörtöktől szombatig való lemondás esetén 50%-os visszatérítésre jogosult a táborozó. A turnus kezdetén való meg nem jelenés esetében pedig nem jár visszatérítés. Amennyiben a táborozó a táborozást bármely okból a turnus megkezdését követően hagyja el, úgy semmilyen visszatérítésre nincs mód.

Emelt díjas foglalkozás cseréje esetén a foglalkozás díjának 100%-os visszatérítésére a turnus kezdete előtt két héttel hétfőig jogosult a táborozó. Ez után a turnus kezdete előtti szerdáig 80%-os, a turnus kezdete előtti csütörtöktől szombatig való lemondás vagy csere esetén 50%-os visszatérítésre jogosult, a turnus kezdetén való emelt díjas foglalkozás lemondása vagy cseréje esetén nem jár visszatérítés. Fontos, hogy a cserét minél előbb jelezzék nekünk, mert ha a tábor kezdete előtt a táborozó helyét egy másik táborozó betölti a teljes emelt díjas foglalkozás árának visszatérítésére van lehetőség. Emelt díjas foglalkozásnak minősül minden olyan foglalkozás, aminek az ára az alapdíjtól eltérő.

Csoportos buszos utazás lemondása esetén 100%-os visszatérítésére a turnus kezdete előtt két héttel hétfőig jogosult a táborozó. Ez után a turnus kezdete előtti szerdáig 80%-os, a turnus kezdete előtti csütörtöktől szombatig való lemondás vagy csere esetén 50%-os visszatérítésre jogosult, a turnus kezdetén való meg nem jelenés esetén nem jár visszatérítés.

Amennyiben a Táborozó a Tábor során betegszik meg és ezért el kell hagynia a Tábort vagy a Tábor helyszínen elkülönítve kell töltse a tábori napok egy részét, azért a Tábor Szervezői nem tartoznak felelősséggel és a betegség nem adhat alapot a tábordíj rendkívüli visszatérítésére. Amennyiben a Táborozónál a hatóságok karantént rendelnek el és emiatt a megkezdett táborozást nem tudja folytatni úgy az nem adhat jogalapot a tábordíj rendkívüli visszatérítésére. A mindenkori járványhelyzet és/vagy a jogszabályi változások nyomán a megelőző intézkedések még módosulhatnak, ezek nem adnak jogalapot a rendkívüli visszamondásra vagy elállásra.

A lemondást mindig írásban kell megerősíteni; a visszatérítés mértékének kiszámításakor az írásban tett lemondás ideje az irányadó. A visszatérítés a megerősítést követően 30 napon belül kerül visszautalásra az eredeti befizetőnek.

5. Tábor elmaradásának lehetséges okai és azok következményei:

5A. Ha a Táborszervezők az adott turnust saját hatáskörbe tartozó ok miatt – nem tartoznak ide a vis maiornak minősülő esetek – nem tudják megrendezni, akkor a turnus díját a Tábor hiánytalanul visszatéríti, vagy kérésre másik turnusra jóváírja.

5B. Amennyiben 2023. június 1. előtt olyan jogszabályi korlátozások lépnek életbe, amelyek minden kétséget kizáróan kimondják, hogy nem tartható ottalvós tábor Magyarországon, akkor a befizetett összeget a Tábor hiánytalanul visszatéríti, vagy kérésre a befizetett összeggel megegyező értékű vócsert (utalványt) állít ki, amely 2024-ben felhasználható. A vócser a kiállítást követően készpénzre nem váltható.

5C. Amennyiben 2023. június 1. és a Tábor kezdete közötti időszakban olyan jogszabályi korlátozások lépnek életbe, amelyek minden kétséget kizáróan kimondják, hogy nem tartható ottalvós tábor Magyarországon, akkor a fenntartott jelentkezések után a befizettet összeggel megegyező értékű vócsert állít ki a táborszervező, amely 2024-ben felhasználható. A vócser készpénzre nem váltható.

6. A Táborban készült fényképek és videók a tábor tulajdonát képezik. A táborban készült kép- és hanganyagok a tábor engedélye nélkül nyilvánosan nem publikálhatóak, fel nem használhatóak; ez alól kivételt képez a személyes célú, nem nyilvános felhasználás. A Szülő – illetve 16. életévet betöltött Táborozó esetén a maga a Táborozó – jelen ÁSZF elfogadásával előzetesen hozzájárul, hogy a táborban olyan fénykép vagy videó készüljön, amelyen a Táborozó is szerepel. A Szülő kérheti a tábortól az elkészült képek esetében a táborozót ábrázoló kép fel nem használást, illetve törlését.

7. A Tábor területén büfé működik, amelyet a Tábornak helyszínt adó Györöki Ifitábort üzemeltető Zalai Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány – vagy annak alvállalkozója – üzemeltet. A büfét minden résztvevő saját felelősségre használhatja.

8. A táborozás során táborozóink nem tarthatnak maguknál gyógyszert – kiváltképpen vényre kapható gyógyszereket – valamint a táborszervezők tudta nélkül nem adagolhatnak maguknak semmilyen gyógyszert és nem adhatnak más táborozónak sem, éppen ezért a táborba a táborszervezők tudta nélkül gyógyszert behozni szigorúan tilos (aki ezt nem tartja be, az maga – ill. a törvényes képviselői – felelnek a behozott gyógyszerekért és az ebből eredő bármilyen következményekért).

9. A tábor szervezője a Funside Egyesület. A Tábor díjának befizetésével a táborozó gyermek Szülője a táborozó gyermeknek a Funside Egyesület pártoló tagjává való felvételét kéri, vagy érvényes tagság esetén annak meghosszabbítását kéri. A táborban való részvétellel egyidejűleg a táborozó gyermek a Funside Egyesület pártoló tagjává válik. A pártoló tagság 2023. december 31-ig tart.

10. A Tábor és a Szülő közötti megállapodás részét képezi a szülő által elektronikusan kitöltött jelentkezési lap, az ott feltüntetett adatok valóságtartalmáért a Szülő tartozik felelősséggel.

11. Az ÁSZF részét képezi a Tábor mindenkori Házirendje. A Szülő aláírásával igazolja, hogy Tábor házirendjét gyermekével közösen elolvasta és tudomásul vette. A Házirend megtalálható a tábor helyszínén, a tábor honlapján (itt), illetve kérésre a Tábor Szervezői azt a Szülő rendelkezésére bocsátják.

Érvényes: 2023. március 1-től visszavonásig.

Visszaugrás a navigációhoz