Tartalomjegyzék erről az oldalról:

Házirend

Visszaugrás a navigációra
Az oldal cikkei bevezetőkkel:

Házirend

Funside Budapest Házirend

A Házirend betartása a Táborozók és a Táboroztatók közös érdeke azért, hogy mindannyiunk számára kellemesen és biztonságosan teljen a tábor.

A Táborozók számára tilos:

 • A tábor területére, illetve a területén kívüli, szervezett foglalkozásokra vagy rendezvényekre behozni minden olyan tárgyat és anyagot, amelyek veszélyesek lehetnek az életre, egészségre és testi épségre, beleértve a tűzgyújtásra alkalmas eszközöket.
 • A tábor területét a Táborvezető jóváhagyása nélkül elhagyni. 
 • A foglalkozás közben csoportját a Tanító engedélye nélkül elhagyni.
 • A Táborvezető vagy bármelyik Tanító utasítását szándékosan megszegni.
 • Más Táborozókat, vagy Tanítók testi épségét veszélyeztetni. A verekedés, a másik ember emberi méltóságának, testi épségének megsértése súlyos vétségnek nyilvánul, felelősségre vonást eredményez.
 • A táborban tilos olyan ruhadarabokat viselni, amelyen másokra nézve sértő kifejezések szerepelnek vagy jellegükből adódóan gyermektáborba nem valók, ideértve – de nem kizárólagosan – olyan nadrág, póló, szoknya vagy fürdőruha viselése, amely túlságosan kihívó jellegű, vagy amely alól az alsónemű kilátszik.
 • Más Táborozókat a turnus kellemes eltöltésében vagy a tanulásban szándékosan akadályozni.
 • Ékszerviselés sportfoglalkozásokon biztonsági okból tilos.

A Táborozó köteles:

 • Szülői nyilatkozattal rendelkezni arról, hogy egészséges (fertőző betegségben nem szenved) és részt vehet a táborozásban. Ehhez mi nyújtunk egy előre elkészített formanyomtatványt, amelyet a Szülőnek alá kell írnia ahhoz, hogy a gyermek részt vehessen a táborban.
 • A jelentkezési lapon nyilatkozni bármilyen tartós vagy kezelés alatt álló betegségéről, étel- vagy gyógyszerérzékenységéről, allergiájáról.
 • A veszélyeztetett állapotot, balesetet, tűzesetet haladéktalanul jelezni a legközelebbi Tanítónak, illetve felnőttnek.
 • Részt venni a foglalkozásokon és ezeken fegyelmezett magatartással elősegíteni az oktatás sikerét.
 • Megőrizni és kezelni az előírásoknak megfelelően a tábor létesítményeit, felszereléseit, valamint az oktatás során felhasznált eszközöket valamint saját, a táborba hozott értékeit. A Táborozó felelős a rábízott és kikölcsönzött tárgyakért, ezek megrongálása, engedély nélküli elvitele kártérítési kötelezettséget von maga után. A táborhelyszínben okozott károk értékének meghatározásában a táborhelyszín házirendje az irányadó.
 • Ügyelni a tábor területének tisztaságára.
 • A táborhelyszín – mint tábor helyszínéül szolgáló létesítmény – Házirendjében, valamint tűzvédelmi szabályzatában található előírások betartására.

Élelmiszer:

 • A Táborozók napi háromszori étkezést, emellett napközben kisebb étkezést (gyümölcsök) és innivalót kapnak. 

Betegség vagy más okból történő visszamondás:

 • Amennyiben a táborozó a táborozást megelőzően vagy a táborozás közben beteg lesz, vagy más okból nem tud részt venni a turnusban, a Táborszervezők mindent megtesznek, hogy a táborozót a legkevesebb veszteség érje, illetve a turnust másik turnusra cserélhesse. A helyszín bérlése, az étkezés, ill. más előre felmerülő, lemondás esetén vissza nem nyerhető költségek miatt a turnus díjának visszatérítésére csak az alábbi feltételekkel van mód.
 • A turnus kezdetét megelőző csütörtök 17 óráig bejelentett elállás esetén, van mód a turnus díjának teljes visszatérítésére, ill. kérésre későbbi turnus látogatásának jóváhagyására. Ezt követően csak a turnus díjának részleges megtérítésére van mód. További információért forduljon a táborvezetőhöz. Abban az esetben, ha a tábor kezdete előtt a táborozó helyét egy másik táborozó betölti a teljes tábordíj visszatérítésére van lehetőség.

Időjárás okozta elmaradás:

 • Általános szabály: legtöbb foglalkozásunk – ideértve nyelvi és oktató-, valamint művészeti táborainkat – rossz időben is megtarthatóak, hiszen ehhez táborhelyünkön kellő belső térrel rendelkezünk. A rossz időjárás minden táborozó és táborszervező közös ellensége, de sajnos garanciát mi sem vállalhatunk a napsütéses időjárásra, így a tábor díjának visszatérítésére rossz időjárás miatt nincs mód.

A Házirend megsértése:

 • A szervezők fenntartják a lehetőségét annak, hogy a Házirend megsértése, másokat bántó illetve önmagára vagy másokra nézve veszélyt jelentő magatartás esetén, vagy amennyiben úgy ítélik meg, hogy fegyelmezési célból szükséges, ideiglenesen megtiltsák, hogy a táborozó részt vegyen egy-egy adott foglalkozáson vagy programon.
 • A Házirend rendszeres – vagy akár egyszeri súlyos – megsértése esetén a táborozót a táborozásból a táborszervezők kizárhatják és hazaküldhetik. Ez esetben a táborozó hazautazásáról a szülőknek kell gondoskodnia, a turnus díja pedig részlegesen sem kerül visszatérítésre.
 • A szervezők fenntartják a jogot, hogy rossz magaviselet esetén a jövőben megtagadják a táborozó újbóli fogadását a táborban.

A Szülőknek lehetőségük van:

 • A táborban a Táborozót előre egyeztetett időpontban látogatni.
 • Kérdéseikkel, észrevételeikkel, panaszaikkal a Táborvezetőhöz fordulni.

Egyéb rendelkezések:

 • A táborban nem vállalhat munkát – beleértve az önkéntes jelleggel végzett munkát is – olyan személy, akinek a gyermeke a munkavállalással egy időben a táborban Táborozóként vesz részt, kivétel, ha a Táborvezetők speciális esetben erre külön engedélyt adnak.
 • Minden, a Házirendben nem szabályozott kérdésben a hatályos Ptk. rendelkezései érvényesek.

A jelentkezéskor megadott szükséges személyes adatokat a személyiségi jogok tiszteletben tartásával a tábor bizalmasan kezeli, a rendelkezéseknek megfelelően tárolja és harmadik félnek soha nem adja ki.

A Házirend a jelentkezési lap részét képezi. A táborozók és szüleik a jelentkezés elküldésével elismerik, hogy elolvasták, megértették és rájuk vonatkozólag kötelező érvényűnek tekintik a tábor Házirendjét.

Érvényes: 2018. január 1-től visszavonásig.

Visszaugrás a navigációhoz