BUD

Házirend

Funside Budapest Házirend

A Házirend betartása a Táborozók és a Táboroztatók közös érdeke azért, hogy mindannyiunk számára kellemesen és biztonságosan teljen a tábor.

A Táborozók számára tilos:

 • A tábor területére, illetve a területén kívüli, szervezett foglalkozásokra vagy rendezvényekre behozni minden olyan tárgyat és anyagot, amelyek veszélyesek lehetnek az életre, egészségre és testi épségre, beleértve a tűzgyújtásra alkalmas eszközöket.
 • A tábor területét a Táborvezető jóváhagyása nélkül elhagyni. 
 • A foglalkozás közben csoportját a Tanító engedélye nélkül elhagyni.
 • A Táborvezető vagy bármelyik Tanító utasítását szándékosan megszegni.
 • Más Táborozókat, vagy Tanítók testi épségét veszélyeztetni. A verekedés, a másik ember emberi méltóságának, testi épségének megsértése súlyos vétségnek nyilvánul, felelősségre vonást eredményez.
 • A táborban tilos olyan ruhadarabokat viselni, amelyen másokra nézve sértő kifejezések szerepelnek vagy jellegükből adódóan gyermektáborba nem valók, ideértve – de nem kizárólagosan – olyan nadrág, póló, szoknya vagy fürdőruha viselése, amely túlságosan kihívó jellegű, vagy amely alól az alsónemű kilátszik.
 • Más Táborozókat a turnus kellemes eltöltésében vagy a tanulásban szándékosan akadályozni.
 • Ékszerviselés sportfoglalkozásokon biztonsági okból tilos.

A Táborozó köteles:

 • Szülői nyilatkozattal rendelkezni arról, hogy egészséges (fertőző betegségben nem szenved) és részt vehet a táborozásban. Ehhez mi nyújtunk egy előre elkészített formanyomtatványt, amelyet a Szülőnek alá kell írnia ahhoz, hogy a gyermek részt vehessen a táborban.
 • A jelentkezési lapon nyilatkozni bármilyen tartós vagy kezelés alatt álló betegségéről, étel- vagy gyógyszerérzékenységéről, allergiájáról.
 • A veszélyeztetett állapotot, balesetet, tűzesetet haladéktalanul jelezni a legközelebbi Tanítónak, illetve felnőttnek.
 • Részt venni a foglalkozásokon és ezeken fegyelmezett magatartással elősegíteni az oktatás sikerét.
 • Megőrizni és kezelni az előírásoknak megfelelően a tábor létesítményeit, felszereléseit, valamint az oktatás során felhasznált eszközöket valamint saját, a táborba hozott értékeit. A Táborozó felelős a rábízott és kikölcsönzött tárgyakért, ezek megrongálása, engedély nélküli elvitele kártérítési kötelezettséget von maga után. A táborhelyszínben okozott károk értékének meghatározásában a táborhelyszín házirendje az irányadó.
 • Ügyelni a tábor területének tisztaságára.
 • A táborhelyszín – mint tábor helyszínéül szolgáló létesítmény – Házirendjében, valamint tűzvédelmi szabályzatában található előírások betartására.
 • Önálló mosdóhasználati képességgel rendelkezni.

Élelmiszer:

 • A Táborozók napi háromszori étkezést, emellett napközben kisebb étkezést (gyümölcsök) és innivalót kapnak.

Nyelvi követelmények:

 • Táborunk két hivatalos nyelve az angol és a magyar, így legalább az egyik nyelv alapfokú (A1) ismerete elengedhetetlen a táborban való részvételhez. Mindez azért fontos, hogy a táborozó tanárainkkal kommunikálni tudjon, tudtunkra tudja hozni, ha esetleg bármilyen problémája van, megértse a szabályokat és a programok menetét, valamint tökéletes biztonságban érezhesse magát a tábor ideje alatt.

Betegség vagy más okból történő visszamondás:

 • Betegség vagy más okból történő visszamondás esetén: a turnus díjának 95%-os visszatérítésére a turnus kezdete előtt két héttel hétfőig jogosult (ez esetben egy 5%-os kezelési költség kerül levonásra a teljes tábordíjból). Ugyaneddig a dátumig a turnus – a szabad helyek függvényében – díjtalanul másik turnusra is cserélhető az adott nyáron belül (ilyen esetben levonásra nem kerül sor). Ezután a turnus kezdete előtti szerdán 17 óráig történő visszamondás esetén a turnus díjának 50%-os visszatérítésére van lehetőség, ezt követően visszatérítésre nincs mód. A lemondást mindig írásban kell megerősíteni; a visszatérítés a megerősítést követően 30 napon belül kerül visszautalásra az eredeti befizetőnek.
 • Amennyiben a Táborozó a Tábor során betegszik meg és ezért el kell hagynia a Tábort vagy a Tábor helyszínen elkülönítve kell töltse a tábori napok egy részét, azért a Tábor Szervezői nem tartoznak felelősséggel és a betegség nem adhat alapot a tábordíj rendkívüli visszatérítésére.
 • Amennyiben a Táborozónál a hatóságok karantént rendelnek el és emiatt a megkezdett táborozást nem tudja folytatni úgy az nem adhat jogalapot a tábordíj rendkívüli visszatérítésére.
 • A mindenkori járványhelyzet és/vagy a jogszabályi változások nyomán a megelőző intézkedések még módosulhatnak, ezek nem adnak jogalapot a rendkívüli visszamondásra vagy elállásra.

Időjárás okozta elmaradás:

 • Általános szabály: legtöbb foglalkozásunk – ideértve nyelvi és oktató-, valamint művészeti táborainkat – rossz időben is megtarthatóak, hiszen ehhez táborhelyünkön kellő belső térrel rendelkezünk. A rossz időjárás minden táborozó és táborszervező közös ellensége, de sajnos garanciát mi sem vállalhatunk a napsütéses időjárásra, így a tábor díjának visszatérítésére rossz időjárás miatt nincs mód.
 • Továbbá nyomatékosan kérjük sportfoglalkozásokat választó táborozóinkat, hogy hozzanak magukkal baseball sapkát az órákra, mert a kánikula legalább akkora veszélyeket rejt magában, mint a hideg idő.

A Házirend megsértése:

 • A szervezők fenntartják a lehetőségét annak, hogy a Házirend megsértése, másokat bántó illetve önmagára vagy másokra nézve veszélyt jelentő magatartás esetén, vagy amennyiben úgy ítélik meg, hogy fegyelmezési célból szükséges, ideiglenesen megtiltsák, hogy a táborozó részt vegyen egy-egy adott foglalkozáson vagy programon.
 • A Házirend rendszeres – vagy akár egyszeri súlyos – megsértése esetén a táborozót a táborozásból a táborszervezők kizárhatják és hazaküldhetik. Ez esetben a táborozó hazautazásáról a szülőknek kell gondoskodnia, a turnus díja pedig részlegesen sem kerül visszatérítésre.
 • A szervezők fenntartják a jogot, hogy rossz magaviselet esetén a jövőben megtagadják a táborozó újbóli fogadását a táborban.

A Szülőknek lehetőségük van:

 • Kérdéseikkel, észrevételeikkel, panaszaikkal a Táborvezetőhöz fordulni.

Egyéb rendelkezések:

 • A táborban nem vállalhat munkát – beleértve az önkéntes jelleggel végzett munkát is – olyan személy, akinek a gyermeke a munkavállalással egy időben a táborban Táborozóként vesz részt, kivétel, ha a Táborvezetők speciális esetben erre külön engedélyt adnak.
 • Minden, a Házirendben nem szabályozott kérdésben a hatályos Ptk. rendelkezései érvényesek.

A jelentkezéskor megadott szükséges személyes adatokat a személyiségi jogok tiszteletben tartásával a tábor bizalmasan kezeli, a rendelkezéseknek megfelelően tárolja és harmadik félnek soha nem adja ki.

A Házirend a jelentkezési lap részét képezi. A táborozók és szüleik a jelentkezés elküldésével elismerik, hogy elolvasták, megértették és rájuk vonatkozólag kötelező érvényűnek tekintik a tábor Házirendjét.

Érvényes: 2024. február 01-től visszavonásig.

Visszaugrás a navigációhoz