Funside adatkezelési tájékoztató (sütik)

A Funside sütikre (cookie-k) vonatkozó adatkezelési tájékoztatója

1. Az adatkezelők

Funside Egyesület, Funside School Kft., Funside Events Kft., Funside Kids Kft., Learn 4 Fun Kft (a továbbiakban együttesen: Funside)

Székhely:            1121 Budapest, Tündér lépcső 2/a
Postacím:           1111 Budapest, Szent Gellért tér 3.
E-mail:                 adatkezeles@funside.hu
Telefon:              +36 1 950 9502
Honlap:               www.funside.hu

2. Az adatkezelés alapelvei

A Funside minden munkatársa tudatában van annak, hogy mekkora felelősséget jelent a személyes adatok kezelése és védelme. Munkánkat úgy végezzük,

– hogy ilyen adatokat csak a szolgáltatásaink nyújtásához mindenképpen szükséges mértékben, módon és ideig kezeljünk,

– és hogy az adatok folyamatosan magas színvonalú technológiai és fizikai védelem alatt álljanak.

A személyes adatokat kizárólag az érintetteknek nyújtott tájékoztatás szerinti célok érdekében kezeljük. Néhány szigorúan szabályozott esetben ennek érdekében szükséges, hogy az adatokat meghatározott partnereink dolgozzák fel vagy kezeljék. (Ilyen például a hírlevél-küldés informatikai hátterét biztosító szolgáltató, vagy a táborozókat biztosító vállalat.) Az érintetteknek ezekben az esetekben is részletes tájékoztatást nyújtunk az adatkezelésről és -feldolgozásról. Bár az alábbi tájékoztatóban, mivel a jogszabály így írja elő, szerepel erre utalás, a valóságban más célokra, legyen az harmadik fél reklámja, kutatás, egyéb, a kezelt adatokat soha nem adjuk át senkinek (az egyetlen kivétel az, ha jogszabály alapján, hatóság számára kell adatot szolgáltatnunk).

Adatvédelmi tekintetben a „nagykorúság” a 16. életév betöltésével érkezik el, vagyis az ennél fiatalabbak személyes adatai felett a szülők rendelkeznek, az idősebbek pedig már saját maguk. A Funside munkatársai kiemelt figyelmet fordítanak az ezzel járó feladatok felelős megvalósítására, és a táborok, tanfolyamok résztvevőivel is az adatvédelmi tudatosságot, az információs önrendelkezés értékeit érvényesítő szemlélettel működnek együtt. Kérjük a szülőket, ők is legyenek figyelemmel minderre! Szükség esetén bármilyen információval, segítséggel rendelkezésükre állunk!

3. Az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok

 Az adatkezelésekre az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

  • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR; ezen a linken elérhető a jogszabály szövege: https://www.naih.hu/files/CELEX_32016R0679_HU_TXT.pdf).
  • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.; ezen a linken elérhető a jogszabály szövege: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100112.TV).

4. Az adatkezelésre vonatkozó információk

4.1. A Funside szervere által elhelyezett sütik

4.1.1. A kezelt adatok köre

A weboldal látogatója által használt egyes hálózati és hozzáférési eszközökre vonatkozó korlátozott adatok (pl. látogatás ideje, a hálózati eszköz helye, IP-címe).

4.1.2. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a weboldal kényelmes használata (pl. nyelvi beállítás), illetve a látogatottságra vonatkozó aggregált (személyes adatokhoz nem köthető) információk megalapozása.

4.1.3. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, illetve a Funside jogos érdeke.

4.1.4. Az adatokhoz való hozzáférés

Az adatokhoz a Funside munkatársai nem férhetnek hozzá; a hozzáférés az egyes látogatások során automatikusan, zárt rendszerben valósul meg.

4.1.5. Adatfeldolgozás és adatattovábbítás

Harmadik fél kizárólag technológiai szolgáltatásokkal vesz részt az adatok továbbításában vagy feldolgozásában (internetszolgáltatás, szerverszolgáltatás stb.).

Adatfeldolgozó partnereink:

– Magyar Hosting Kft., 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
– Recrovit Kft., 1113, Budapest, Bocskai út 75.
– Fodor Tamás e. v.
– Bluewaysoft Kft.. 7191 Hőgyész Rózsavölgy utca 8.

4.1.6. Az adatkezelés időtartama

A Funside az adatokat az adott kényelmi szolgáltatás megvalósulásához szükséges ideig kezeli.

4.2. Külső társaságok által elhelyezett sütik

A Funside weboldalának látogatottságát a Google Analytics segítségével méri; ez a szolgáltatás sütik segítségével működik. A weboldalba illesztve emellett elérhetők a Facebook- és a YouTube-kapcsolatot biztosító elemek, amelyek szintén elhelyeznek sütiket. A további sütik (DoubleClick, Amazon) szintén ezekhez a szolgáltatásokhoz kötődnek. Felhívjuk a figyelmet, hogy míg a Funside sütijei úgynevezett nyomon követő funkciót nem látnak el, a külső szolgáltatók által elhelyezett sütik között lehet olyan, amelynek működése lehetővé teszi a felhasználó követését a különböző weboldalak egymás utáni látogatása során. Ez a funkció, illetve a sütik egyenként vagy általánosan letilthatók a felhasználó böngészőjének beállításaival (l. még a 6.3. pontot).

Felhívjuk a figyelmet, hogy a sütik viselkedése attól is függhet, hogy a felhasználó a weboldal meglátogatásakor be van-e jelentkezve az említett társaságok által működtetett valamely felhasználói fiókjába.

A külső szolgáltatók által elhelyezett sütikhez a Funside semmilyen módon nem fér hozzá, az azokban rögzített adatokat csak összesített, az egyes felhasználókkal összefüggésbe nem hozható módon, vagy egyáltalán nem ismeri meg. A külső szolgáltatók adatkezelési gyakorlatáról az alábbi linkeken található további információ:

 – Google: http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/
 – Google hirdetések / DoubleClick: https://policies.google.com/technologies/ads
 – YouTube: https://www.youtube.com/howyoutubeworks/policies/community-guidelines/
 – Facebook: https://www.facebook.com/policies
 – Amazon Web Services: https://aws.amazon.com/privacy/

5. Adatbiztonsági intézkedések

A Funside a személyes adatokat (a tevékenységtől függően) a Magyar Hosting Kft. vagy Recrovit Kft. szerverein tárolja.

A Funside és partnerei fizikai és technológiai eszközökkel gondoskodnak arról, hogy a személyes adatokat teljes körűen védjék a jogosulatlan hozzáférés ellen.

6. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

Az alábbiakban a személyes adatok kezelésére vonatkozó előírások szerinti jogokat soroljuk fel. Felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy a sütik jellemzően a felhasználó számítógépén, okostelefonján tárolódnak, így a gyakorlatban azokat szerkeszteni és törölni maga a felhasználó tudja, míg a Funside-nak nincsen módja arra, hogy a sütikhez hozzáférjen.

A személyi számítógépeken használatos böngészőprogramok süti-beállításainak működéséről további információ található az alábbi linkeken:

 – Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu
 – Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn
 – Microsoft Edge: https://privacy.microsoft.com/hu-hu/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
 – Microsoft Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
 – Apple Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=hu_HU

Az okostelefonokon általánosan vagy egyenként ugyancsak tilthatók vagy korlátozhatók, illetve törölhetők a sütik. Az egyes készülékekre és böngészőkre vonatkozó beállítási módok a telefon, illetve a szoftver használati utasításában megtalálhatók.

6.1.A tájékoztatáshoz való jog

Az érintettek – illetve törvényes képviselőik – írásban, az 1. pontban szereplő postai vagy elektronikus levélcímen kérhetnek tájékoztatást arról, hogy a Funside

  • milyen személyes adataikat,
  • milyen jogalapon,
  • milyen adatkezelési cél miatt,
  • milyen forrásból,
  • mennyi ideig kezeli,
  • illetve kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést,
  • vagy kinek továbbította a személyes

A Funside a kért információkat legfeljebb 30 napon belül, az érintett által megadott címre küldött levélben adja meg.

6.2. A helyesbítéshez való jog

Az érintettek – vagy törvényes képviselőik – írásban, az 1. pontban szereplő postai vagy elektronikus levélcímen kérhetik, hogy a Funside helyesbítse egyes kezelt személyes adataikat (például a postai vagy elektronikus címet). A Funside a kérésnek legfeljebb 30 napon belül eleget tesz, és erről írásbeli tájékoztatást nyújt.

6.3. A törléshez való jog

Az érintettek – vagy törvényes képviselőik – írásban, az 1. pontban szereplő postai vagy elektronikus levélcímen kérhetik személyes adataik a törlését. Az igényt a Funside csak akkor nem teljesíti, ha jogszabály vagy szerződéses kötelezettség teljesítése a személyes adatok további tárolására kötelezi. Ha nincs ilyen kötelezettség, a Funside az igényt legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről írásbeli tájékoztatást nyújt.

6.4. A zároláshoz való jog

Az érintettek – vagy törvényes képviselőik – írásban, az 1. pontban szereplő postai vagy elektronikus levélcímen kérhetik, hogy személyes adataikat a Funside zárolja. A zárolás addig tart, amíg a megjelölt indok szükségessé teszi. A Funside a kérésnek legfeljebb 30 napon belül tesz eleget, és erről írásbeli tájékoztatást nyújt.

6.5. A tiltakozáshoz való jog

Az érintettek – vagy törvényes képviselőik – írásban, az 1. pontban szereplő postai vagy elektronikus levélcímen tiltakozhatnak az adatkezelés ellen, ha a Funside személyes adatot közvetlen üzletszerzés, közvélemény- vagy tudományos kutatás céljából továbbítana, felhasználna. A Funside a tiltást legfeljebb 30 napon belül érvényesíti, és erről írásbeli tájékoztatást nyújt.

7. Az adatkezeléssel kapcsolatos panasz- és jogérvényesítés lehetőségei

Jogellenesnek vélt adatkezelés vagy egyéb, az adatkezeléssel összefüggő probléma, kérdés esetén kérjük, hogy az érintett vegye fel a kapcsolatot a Funside-dal az 1. pontban megadott elérhetőségek valamelyikén a gyors, hatékony, közös megegyezésen alapuló tárgyalásos rendezés, illetve a gyors, teljes tájékoztatás érdekében. Amennyiben a probléma nem oldódik meg, vagy az érintett nem kívánja ezt a módot igénybe venni, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak rendelkezésére:

– A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat. Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefon: +36 1 391 1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: http://www.naih.hu.

– Polgári pert indíthat, melynek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az érintett választása szerint a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).

Hatályos: 2018. május 24-től.

Visszaugrás a navigációhoz